Politika integrovaného systému ILV s.r.o. 

Společnost ILV s.r.o. byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost německé firmy ILV GmbH (Industriebedarf und Leiterplatten Vertriebs). Od počátku svého vzniku se zabývá osazováním desek plošných spojů. V současné době disponuje zázemím pro více jak 100 zaměstnanců a je schopna uspokojit přání zákazníka ve všech oblastech – od počátečního návrhu včetně nákupu materiálu až po realizaci finálního výrobku. Tímto nabízíme zákazníkovi komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří řada firem nejen ze států z EU ale i ze zámořských zemí. 

Vedení organizace při pravidelném plánování a stanovení cílů vychází především z požadavku zajistit celkový rozvoj společnosti. Hlavním cílem společnosti je udržet silnou a ekonomicky stabilní společnost.

Vrcholový management nezapomíná ani na spokojenost zainteresovaných stran. Snaží se předvídat přání zákazníků a neustále zlepšovat kvalitu dodávaných výrobků a služeb s ohledem na vliv na životní prostředí a dodržování zásad BOZP. Snaží se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro své zaměstnance.

Společnost se chce prosadit vůči konkurenci kvalitou práce a přístupem k zákazníkovi.

V souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 se společnost zavazuje plnit tyto zásady:

 • Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v metodách integrovaného systému managementu. 
 • Všichni zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s environmentálními aspekty spojenými s jejich činností.
 • Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že vedou své podřízené k povědomí plnění požadavků zákazníka
  i plnění příslušných zákonných požadavků a závazných povinností.
 • Odpovědnost za kvalitu, environment a BOZP nesou zaměstnanci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý zaměstnanec je odpovědný za kvalitu své práce, svůj vliv na životní prostředí a za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být vykonávanou prací ovlivněni.
 • Cílem všech zaměstnanců je kvalitní práce bez neshod a nedostatků.
 • Minimalizovat produkci odpadů a negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí a předcházet jim – prevence znečišťování.
 • Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ohleduplné k životnímu prostředí.
 • Působit na dodavatele, aby si osvojili správné postupy a zlepšili své chování k životnímu prostředí.
 • Provádět účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezovat riziko úrazů, havárií a nehod.
 • Důsledně uplatňovat účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamovat zaměstnance své
  i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižovat, případně zcela eliminovat.
 • Zapojit pracovníky a jejich zástupce do řešení problematiky BOZP formou projednání a spoluúčasti.
 • V rámci přípravy zakázek postupovat tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a podniknuta taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců.
 • Bezpečnostní hledisko preferovat i při nákupu nových strojů a zařízení, při projektování výrobků a při zavádění nových technologií. Prosazovat povědomí BOZP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.
 • Vytvářet podmínky pro systematické zlepšování pracovního prostředí svých zaměstnanců a eliminovat negativní vlivy realizovaných činností na zdraví zaměstnanců. 
 • Dodržovat a plnit právní předpisy a jiné požadavky, kterým společnost podléhá a které se vztahují ke kvalitě produktu a k jejím environmentálním a BOZP aspektům. 
 • Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu pro zvýšení jeho výkonosti.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ILV s.r.o. a je jasně komunikována v celé společnosti.